نرم افزار اندرویدی

نرم افزار اندرویدی محاسبه تعداد کمپوست مورد نیاز بر اساس ابعاد سالن پرورش قارچ دکمه ای

این نرم افزار جهت محاسبه تعداد کمپوست مورد نیاز بر اساس ابعاد سالن تولید شما تهیه شده است
تعداد بدست آمده را میتوانید در 20 کیلو ضرب کنید تا وزن کمپوست مورد نیازتان محاسبه شود
در این نرم افزار راهرو ها و ایعاد استاندارد تولید رعایت شده بنابراین نگرانی از بابت مقدار فضای پرت در محاسبه نداشته باشد
در صورت تمایل به دریافت این اپلیکیشن از بازار، به لینک زیر وارد شوید
تعداد کمپوست در پرورش قارچ

قیمت : 5000 تومان

نرم افزار ویندوزی

نرم افزار ویندوزی محاسبه تعداد کمپوست مورد نیاز بر اساس ابعاد سالن پرورش قارج دکمه ای

این نرم افزار جهت محاسبه تعداد کمپوست مورد نیاز بر اساس ابعاد سالن تولید شما تهیه شده است
تعداد بدست آمده را میتوانید در 20 کیلو ضرب کنید تا وزن کمپوست مورد نیازتان محاسبه شود
در این نرم افزار راهرو ها و ایعاد استاندارد تولید رعایت شده بنابراین نگرانی از بابت مقدار فضای پرت در محاسبه نداشته باشد

قیمت : 5000 تومان